SV800

تقسیم کننده انشعابی (Splitter)  آنتن مرکزی هشت راه آنکارو مدل SV800

قیمت مصرف کننده: 46.000 تومان

قیمت همکار: https://t.me/cctvsell