کابل VGA سه متری

کابل VGA پنج متری

کابل VGA ده متری

کابل VGA پانزده متری

کابل VGA بیست متری

کابل VGA بیست و پنج متری

کابل VGA سی متری

کابل VGA چهل متری

 


کابل CAT6 UTP

مارک BELDEN

استاندارد: CAT6

نوع: UTP

شیلد دار: خیر

رنگ: طوسی

متراژ: رول 305 متری

 

کابل کواکسیال RG59 مس ترکیبی مارک Universal

مغزی: مس 0.7mm

برق 2x0.75

شیلد: مس 128 رشته

قرقره 305  متری

 

کابل کواکسیال 2.5V2C مارک UNIVRSAL تمام مس

قرقره  500 متری